Sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo không ngừng nghỉ. Mục tiêu 2017 xây dựng hệ thống UTU tự động, chuyên nghiệp hoá, và tiết giảm chi phí và đạt mục tiêu doanh số.

Đăng ký